บุคลากร

 
ผู้บริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
001
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช เพียรความสุข
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

002
003

อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี

รองผู้อำนวยการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล
รองผู้อำนวยการ

 

 301

นางสาวปัญชลี  จันทร์แรม

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
101
103
102  

นางสาวดวงจันทร์  อุตมังค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสุภัตรา  เสพสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

นายภาณุวัฒน์ สมภาวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 
201
202
203
204

นางสาวประภัทร พยุงวงษ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวรยาพร  สู่สุข
นักวิชาการศึกษา

 

นายวสันต์  ผิวทอง
นักวิชาการศึกษา

 

นายวิพุธ พละสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว

 
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
 
301
302
303
 304

นางสาวปัญชลี  จันทร์แรม
นักวิชาการศึกษา

ระดับชำนาญการ
หัวหน้างานรับเข้าศึกษาฯ

 นายณรงค์ชัย อุณาวงค์

นักวิชาการศึกษา

ระดับชำนาญการ

 

นางสาวสดใส ไพฑูรย์

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเกษจิดาภา สินศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

305

 

   

นายสุริยา แก้วใส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 
 
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 
401
402
403
404 

นายเบญจะ  ศิริแก้ว
นักวิชาการศึกษา

ระดับชำนาญการ
หัวหน้างานงานทะเบียนฯ

นางสาวพัชรินทร์ ไชยธรรม
นักวิชาการศึกษา 

ระดับชำนาญการ

 

 นายศิริรักษ์ รัตนศรี

นักวิชาการศึกษา

ระดับชำนาญการ

 

นางสมปอง  อินปาว
นักวิชาการศึกษา

 405
 
   

นายพงศกร ช่างทอง

นักวิชาการศึกษา