บุคลากร

 
ผู้บริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
1
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช เพียรความสุข
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
 
1
 
1

 อาจารย์สมพร  แซ่จ้อง

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
1
1
   

นางสาวดวงจันทร์  อุตมังค์

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

 

นายภาณุวัฒน์ สมภาวะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   
 
งานหลักสูตรและแผนการเรียน
 
201
202
204
203

นางสาวประภัทร พยุงวงษ์
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานหลักสูตรฯ

นางสาวรยาพร  สู่สุข
นักวิชาการศึกษา

รองหัวหน้างาน

นายวสันต์  ผิวทอง
นักวิชาการศึกษา

 

นายสุขสันต์ สวัสดิ์ไชย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
 
401
402
403
 404

นางสาวปัญชลี  จันทร์แรม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานรับเข้าศึกษาฯ

 นายณรงค์ชัย อุณาวงค์

นักวิชาการศึกษา

 รองหัวหน้างาน

นางสาวสดใส ไพฑูรย์

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวเกษจิดาภา สินศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 
301
302
303
 304

นายเบญจะ  ศิริแก้ว
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานงานทะเบียนฯ

นางสาวพัชรินทร์ ไชยธรรม
นักวิชาการศึกษา

รองหัวหน้างาน 

นางสาวสุภัตรา  เสพสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา 

นางสมปอง  อินปาว
นักวิชาการศึกษา

 305
307
306  

นายศิริรักษ์ รัตนศรี

นักวิชาการศึกษา

 นางสาวกันตยา ส่งเสริม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

  นายสุริยา แก้วใส

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร