01

 

ลำดับที ปริญญา ประเภท ไฟล์
1

 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

ก1 คลิก
2 ก2 คลิก
3   คลิก
4

 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
5 ก2 คลิก
6   คลิก
7

 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
8 ก2 คลิก
9   คลิก
10

 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ก1 คลิก
11 ก2 คลิก
12   คลิก
13

 

 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
14 ก2 คลิก
15   คลิก
16

 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
17 ก2 คลิก
18   คลิก
19

 

 

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ก1 คลิก
20 ก2 คลิก
21   คลิก
22

 

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ก1 คลิก
23 ก2 คลิก
24   คลิก
25

 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
26  ก2 คลิก
 27   คลิก
28

 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
29 ก2 คลิก
30   คลิก
31

 

 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
32 ก2  คลิก
33    คลิก
34

 

 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
35 ก2 คลิก
    คลิก
36

 ปริญญาเทคโนลยีบัณฑิต

 

  คลิก