ปฏิทินการศึกษา 2/2560 กศ.บป.

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560

นักศึกษา กศ.บป.

 กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
 •  ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม

-(รอกำหนดการ)

ติดต่อ งานหลักสูตรและแผนการ

 •  จองรายวิชา(ผ่านระบบออนไลน์)

11 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

http://reg.ubru.ac.th

 •  วันเปิดภาคการศึกษา
 18 พฤศจิกายน 2560
 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(หลังวันสอบ)

 18 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

(ขอสอบปลายภาค หลังวันสอบ 1/2560)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

 •  ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2560

(โดยได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน)

 •  ชำระเงินลงทะเบียน

1 พฤศจิกายน  - 17 ธันวาคม 2560

 • ชำระเงินที่กองคลัง
 • ธนาคาร (ตามใบจองรายวิชา)
 •  ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด(มีค่าปรับ)

18 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561

ชำระเงินที่กองคลัง เท่านั้น (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

 •  ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล-ยศ

 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ )

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

 •  ขอสำเร็จการศึกษา

 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

 •  วันสอบกลางภาค
 20 - 21 มกราคม 2561
 •  ประเมินอาจารย์ผู้สอน

 10 - 16 มีนาคม 2561

http://reg.ubru.ac.th

 •  ขอยกเลิกวิชาเรียน

 ภายในวันที่  3 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561

ในกรณีที่หมดเขต การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนในภาคเรียนนี้แล้ว ต้องขอยกเลิกวิชาเรียนก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(่ก่อนวันสอบ)

 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ขอสอบปลายภาค(่ก่อนวันสอบ)2/2560

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

 •  ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ

จะต้องรักษาสภาพก่อนถึงวันสอบปลายภาคในแต่ละภาคการศึกษา

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 

 •  วันสอบปลายภาค

17 - 18 มีนาคม 2561  (ปฏิทินการเรียนการสอน)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

   

เวลาให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด และประกาศมหาวิทยาลัย)