ปฏิทินการศึกษา 1/2561 ภาคปกติ

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561

นักศึกษา ภาคปกติ (จ-ศ)

 กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
 •  ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม

-(รอกำหนดการ)

ติดต่อ งานหลักสูตรและแผนการ

 •  จองรายวิชา(ผ่านระบบออนไลน์)

2 - 23 กรกฎาคม 2561

http://reg.ubru.ac.th

 •  วันเปิดภาคการศึกษา
 9 กรกฎาคม 2561
 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(หลังวันสอบ)

9 - 23 กรกฏาคม 2561

(หลังวันสอบ 2/2560)

 • ยืนยันรายวิชาที่จอง

ภายใน 13 กรกฎาคม 2561

http://reg.ubru.ac.th

 •  ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

(โดยได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน)

 •  ชำระเงินลงทะเบียน

2 กรกฎาคม  - 5 สิงหาคม 2561

 • ชำระเงินที่กองคลัง
 • ธนาคาร (ตามใบจองรายวิชา)
 •  ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด(มีค่าปรับ)

6 - 19 สิงหาคม 2561

ชำระเงินที่กองคลัง เท่านั้น (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

 •  ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล-ยศ

 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ )

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

 •  ขอสำเร็จการศึกษา

 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

 •  วันสอบกลางภาค
27 - 31 สิงหาคม 2561
 •  ประเมินอาจารย์ผู้สอน

 22 - 26 ตุลาคม 2561

http://reg.ubru.ac.th

 •  ขอยกเลิกวิชาเรียน

ภายในวันที่  19 ตุลาคม 2561

ในกรณีที่หมดเขต การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนในภาคเรียนนี้แล้ว ต้องขอยกเลิกวิชาเรียนก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(่ก่อนวันสอบ)

 -

 •  ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ

จะต้องรักษาสภาพก่อนถึงวันสอบปลายภาคในแต่ละภาคการศึกษา

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 

 •  วันสอบปลายภาค

29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  (ปฏิทินการเรียนการสอน)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

   

เวลาให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด และประกาศมหาวิทยาลัย)