คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
  สาขาวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  สาขาวิชาประถมศึกษา
     
   
คณะนิติศาสตร์                                                                                                                                   พร้อมคำอธิบายรายวิชา
17601 สาขาวิชานิติศาสตร์  
 17362 สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
     
คณะเกษตรศาสตร์                                                                                                                             พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 16250 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 16258 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 16270 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 16282 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     
คณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                               พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 11284 สาขาวิชาเคมี
 11249 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 11259 สาขาจุลชีววิทยา
 11268 สาขาวิชาชีววิทยา 
 11240 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 11277 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 11247 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                           พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 15273 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ *
 15253 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 15243 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
 15286 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 15252 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง*
 15298 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 15293 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ*
 15281 สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 15297 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ                                                                                                      พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 14445 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 14309 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ *
 14441 สาขาวิชาการบัญชี 
 14442 สาขาวิชาการตลาด 
 14443 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 14444 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                              พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 13314 สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
 13921 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 13333 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 13361 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 13319 สาขาวิชาดนตรี 
 13302 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 13330 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 13311 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
 13353 สาขาวิชาภาษาจีน 
 13301 สาขาวิชาภาษาไทย *
 13316 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 13324 สาขาวิชาศิลปกรรม  
 13305 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
     
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                                   พร้อมคำอธิยายรายวิชา
 21242 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 21287 สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
 21272 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
 21289 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก                                                                      พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 18521 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
     
คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                                                                                    พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 19502 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน