ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รายการ  ไฟล์
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561                                       download
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  download

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

--> การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

 รายการ  ไฟล์
 การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2552  download
 การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา กศ.บป. พ.ศ. 2553  download

  

--> การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับการฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 รายการ  ไฟล์
 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับการฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2563   ฉบับที่ 14  download
 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับการฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.2564   ฉบับที่ 15  download