2556

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3 สาขาวิชาพลศึกษา
 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
 6 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 9 สาขาวิชาการประถมศึกษา
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 สาขาวิชานิติศาสตร์  
 2 สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาการประมง 
 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 5 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาเคมี
 3 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 4 สาขาวิชาชีววิทยา 
 5 สาขาวิชาฟิสิกส์
 6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 8 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 8 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
 9 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
 10 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 สาขาวิชาการตลาด
 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5 สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.)
 6 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 7 สาขาวิชาบัญชี (บธ.บ.)
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 3 สาขาวิชาดนตรี
 4 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
 5 สาขาวิชาศิลปกรรม
 6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 8 สาขาวิชาภาษาไทย
 9 สาขาวิชาภาษาจีน
 10 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 11 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 12 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 13 สาขาวิชาการธุรกิจโรงแรม
     
8. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
 3 สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
 4 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 
     
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์