ปรัชญา/วิสัยทัศน์

23215775 118406335596988 7827547536611552931 o

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)

ปรัชญา    : “ส่งเสริมวิชาการ บริการที่ดีมีความถูกต้อง บูรณาการด้วยการใช้เทคโนโลยี”      

วิสัยทัศน์   :   ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบบริการบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง

พันธกิจ :

๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัย และนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ

๒) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ขอรับบริการอย่างถูกต้อง ชัดเจน ว่องไว ทันสมัย

๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

๔) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล