ครุยวิทยฐานะ

P0002

คุณวุฒิ  ตัวอักษรย่อ สีประจำชุดครุย   ดูภาพตัวอย่าง
ครุศาสตรบัณฑิต   ค.บ. สีฟ้า คลิก
ศิลปศาสตรบัณฑิต  ศศ.บ.  สีส้ม คลิก
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ศป.บ. สีเขียวมะกอก  คลิก
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. สีเหลือง  คลิก
บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ. สีชมพู  คลิก
บัญชีบัณฑิต  บช.บ. สีม่วง  คลิก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พย.บ. สีน้ำเงิน คลิก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ส.บ. สีบานเย็น  คลิก
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รป.บ.  สีน้ำตาลอ่อน คลิก
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  พท.บ.  สีเขียว คลิก
เทคโนโลยีบัณฑิต  ทล.บ. สีม่วงอ่อน  คลิก
นิติศาสตรบัณฑิต  น.บ. สีขาว  คลิก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. สีแดงเลือดหมู  คลิก

313477420 645658260596159 723026981086312371 n 1