สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2549- 2552 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2554 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2555 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2556 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2557 - 2560
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2561
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2562
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2563
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2564
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2565
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2566
สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2567  
       - หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
       - หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
      - คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)