แบบฟอร์ม/เอกสาร

 1252
200
 สนส.203 คำร้องขอจองรายวิชาเพิ่มกรณี Section เต็ม adobe      
 สนส.202 คำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่ม adobe      
  คำอธิบายการเปิดรายวิชาเพิ่ม   Click
       
  แบบขอสอบปลายภาค adobe      
 สนส.201 แบบคำร้องขอเทียบรายวิชา adobe      
  แบบฟอร์มตาราง adobe      
 

 รายวิชาศึกษาทั่วไป(Template1)

adobe      
  คำอธิบายรายวิชา (Template2) adobe      
  Mappingของวิชาศึกษาทั่วไป(Template3) adobe      
  สมอ.08    word    
  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่     excel  
300
สนส.301
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล-ชั้นยศ adobe      
สนส.302
คำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา adobe      
สนส.303
คำร้องขอใบรับรอบความประพฤติ adobe      
สนส.304
คำร้องขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบการลงทะเบียนเรียน adobe      
สนส.305
คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา (ติดต่องานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา)        
สนส.306
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา adobe      
สนส.307
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา adobe      
           
400
 
         
สนส.402
คำร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา ( มีสองไฟล์ พิมพ์ให้เป็น 1 แผ่น หน้าหลัง )

หน้าadobe

 หลัง

 adobe

   
สนส.405

คำร้องขอยืนยันรายวิชาเรียนหลังกำหนด (กรณีไม่ยืนยันรายวิชาเรียนตามระยะเวลากำหนด)

                                          สนส.405 ติดต่อรับคำร้องที่งานทะเบียนฯ ช่องบริการที่  6

       
สนส.406

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลังกำหนด 

                                          สนส.406 ติดต่อรับคำร้องที่งานทะเบียนฯ ช่องบริการที่  6

       
สนส.501
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 48 - 60      
สนส.501
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 61 - 65 adobe      
สนส.501
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 66 เป็นต้นไป adobe      
สนส.503
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(แบบไม่สำเร็จการศึกษา) adobe      
สนส.B504
คำร้องขอลากิจ/ลาป่วย adobe      
 สนส.505
 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีฉบับเดิมสูญหาย หรือ ชำรุด adobe      
สนส.507
ใบรายงานเวลาเรียน adobe word    
สนส.508
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน ภาคปกติ adobe      
สนส.508
คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน กศ.บป.  adobe      
สนส.509
คำร้องขอแก้ไขกลุ่ม adobe      
สนส.510
คำร้องขอปรับระดับผลการเรียน adobe      
สนส.511
คำร้องขอใบรับรองวุฒิการศึกษา adobe      
สนส.512
คำร้องขอใบแทน ใบรับรองคุณวุฒิ อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร adobe      
สนส.513
ใบมอบฉันทะ adobe      
สนส.514
บันทึกแบบสอบสวน adobe      
สนส.515
คำร้องขอรับใบอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร หลังกำหนด adobe      
สนส.518
คำร้องขอใบปริญาบัตร (ภาษาอังกฤษ) adobe      
สนส.520
คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ(ภาษาอังกฤษ) adobe      
สนส.B533
แบบส่งรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค adobe    
 
สนส.B511
คำร้องขอหนังสือรับรองรายวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ขั้นตอนการขอหนังสือ) adobe      
สนส.B516
คำร้องขอใบรับรองการศึกษา ค.บ.4ปี-5ปี adobe    
 
สนส.B517
คำร้องขอใบรับรองผลการเรียนตาม ครูคืนถิ่นฯ adobe      
สนส.B522
คำร้องขอหนังสือรับรองจบการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น adobe    
 
 
คำร้องขอเลื่อนสอบปลายภาร(หลังสอบ)      
 
 
       -  นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 66 65 64 63 62 และ 61 ใช้ระเบียบ 2561) adobe    
 
 
       -  นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 60 59 58 และ หมู่เรียนพิเศษ ใช้ระเบียบ 2548) adobe    
 
 
       -  นักศึกษา กศ.บป. รหัส 66 65 64 63 62 และ 61 ใช้ระเบียบ 2561) adobe    
 
 
       -  นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 และ หมู่เรียนพิเศษ ใช้ระเบียบ 2548) adobe    
 
           
 
คำร้องขอหนังสือรับรองจบการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเท่านั้น adobe    
 
  แบบคำขออนุญาตแต่งกายตรงข้ามกับเพศโดยกำเนิดเพื่อขอใบรับรองคุณวุฒิ adobe      
 
  แบบ บ.3 ว่าง (หมู่เรียนพิเศษ) สำหรับอาจารย์เท่านั้น adobe      
  แบบรายงานการส่งผลการเรียนรายวิชา adobe   excel  
           
2345
 1. คณะเกษตรศาสตร์   word    
 2. คณะครุศาสตร์   word    
 3. คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   word    
 4. คณะนิติศาสตร์   word    
 5. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   word    
 6. คณะพยาบาลศาสตร์   word    
 7. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   word    
 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์   word    
 9. คณะวิทยาศาสตร์   word    
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์   word    
 11. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์   word    
           

​