การส่งผลการเรียน

การส่งผลการเรียน  
ภาคการศึกษาที่ 3/2566   ภาคปกติ และ กศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 2/2566   ภาคปกติ และ กศ.บป.       
ภาคการศึกษาที่ 1/2566   ภาคปกติ และ กศ.บป. adobe
ภาคการศึกษาที่ 3/2565   ภาคปกติ และ กศ.บป.        adobe
ภาคการศึกษาที่ 2/2565   ภาคปกติ และ กศ.บป. adobe
ภาคการศึกษาที่ 1/2565   ภาคปกติ และ กศ.บป.        adobe
ภาคการศึกษาที่ 3/2564   ภาคปกติ และ กศ.บป. adobe
ภาคการศึกษาที่ 2/2564   ภาคปกติ และ กศ.บป.        adobe
ภาคการศึกษาที่ 1/2564   ภาคปกติ และ กศ.บป. adobe
ภาคการศึกษาที่ 3/2563   ภาคปกติ และ กศ.บป.        adobe

>ย้อนหลัง