ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2559 กศ.บป.

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 3/2559

นักศึกษา กศ.บป.

 กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
 •  ขอเปิดรายวิชาเพิ่ม

8 เมษายน - 21 เมษายน 2560

ติดต่อ งานหลักสูตรและแผนการ

 •  จองรายวิชา(ผ่านระบบออนไลน์)

 17 - 23 เมษายน 2560

http://reg.ubru.ac.th

 •  วันเปิดภาคการศึกษา
 22 เมษายน 2560
 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(หลังวันสอบ)

 วันที่ 22 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 (ขอสอบปลายภาค หลังวันสอบ 2/2559)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

 •  ขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอนรายวิชา

 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2560

(โดยได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน)

 •  ชำระเงินลงทะเบียน

17 - 30 พฤษภาคม 2560

 • ชำระเงินที่กองคลัง
 • ธนาคาร (ตามใบจองรายวิชา)
 •  ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด(มีค่าปรับ)

 1 - 7 พฤษภาคม 2560

ชำระเงินที่กองคลัง เท่านั้น (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

 •  ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล-ยศ

 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ )

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

 •  ขอสำเร็จการศึกษา

 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

(นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

 •  วันสอบกลางภาค
 14 พฤษภาคม 2560
 •  ประเมินอาจารย์ผู้สอน

 4 - 10 มิถุนายน 2560

http://reg.ubru.ac.th

 •  ขอยกเลิกวิชาเรียน

 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2560

ในกรณีที่หมดเขต การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนในภาคเรียนนี้แล้ว ต้องขอยกเลิกวิชาเรียนก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 •  ขอเลื่อนสอบปลายภาค(่ก่อนวันสอบ)

 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2560

ขอสอบปลายภาค(่ก่อนวันสอบ) 2/2559

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

 •  ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ

จะต้องรักษาสภาพก่อนถึงวันสอบปลายภาคในแต่ละภาคการศึกษา

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา 

 •  วันสอบปลายภาค

11 มิถุนายน 2560 (ปฏิทินการเรียนการสอน)

ติดต่อ งานทะเบียนและประมวลการศึกษา 

   

เวลาให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด และประกาศมหาวิทยาลัย)