โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2566

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ค.บ.คณิตศาสตร์
 3 ค.บ.พลศึกษา
 4 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5 ค.บ.การศึกษาพิเศษ
 6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 ค.บ.สังคมศึกษา
 8 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 9 ค.บ.ประถมศึกษา
 10 ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 น.บ.นิติศาสตร์  
 2 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 2 วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร
 3 วท.บ.สัตวศาสตร์
 4 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 4 วท.บ.การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ/span>
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
 2 วท.บ.เคมี
 4 วท.บ.ชีววิทยา 
 5 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 6 วท.บ.จุลชีววิทยา
 7 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 8 ค.บ. ฟิสิกส์
 9 ค.บ. ชีววิทยา
 10 ค.บ. เคมี
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 วท.บ.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา
5 ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
6 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8 วท.บ.โลจิสติกส์
10 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 
 2 บธ.บ.การตลาด
 3 บช.บ.บัญชี 
 4 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 5 บธ.บ.บัญชี 
 6 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 7 บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 8 บธ.บ.การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 9 บธ.บ.การจัดการข้อมูลธุรกิจ
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
 3 ศป.บ.ดนตรี
 4 ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร
 5 ศป.บ.ทัศนศิลป์
 6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 8 ศศ.บ.ภาษาไทย
 9 ศศ.บ.ภาษาจีน
 10 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 
 11 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 12 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
 13 ค.บ.ภาษาไทย
 14 ค.บ.ดนตรีศึกษา
 15 ร.บ.การเมืองการปกครอง
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 วท.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย 
 2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 
     
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  
 2 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร์